podstata systému
Principy Montessori pedagogiky

 

Motto celé Montessori koncepce je:
„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Tato prosba, s níž se malé dítě obrátilo na Marii Montessori ,
se stala hlavním krédem její pedagogiky. Úkolem dospělých je
aby dítě vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti
a dovednosti, vzrůstalo do světa, který ho obklopuje.

 

Ruka je nástrojem ducha.Neboli „Od uchopení k pochopení“. Dítě si musí vše napřed „osahat“,

aby správně a trvale pochopilo logiku a souvislosti. Práce rukou je základem pro pochopení věcí,
jevů, rozvoj myšlení a řeči. Důraz je kladen na spojování tělesné a duševní aktivity. Je potřeba vycházet 
z konkrétního poznání a manipulace s věcmi.

 

Dítě je tvůrcem sebe sama.
Ačkoliv se vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty, ovlivňují ho lidé v blízkém okolí, přesto pouze ono samo určuje,které podněty, jakým způsobem a kdy ovlivní jeho jednání. Koncepce Montessori vychází z dokonalého poznání přirozeného světa dítěte,respektuje biologické předpoklady, respektuje osobnost dítěte, jako něco, co je poznatelné. Každé dítě je tajemná schránka, která nám odhalí svá tajemství, jen když pronikneme do signálů, kterými komunikuje, tento systém rozpoznává biologický kód dítěte a naprogramování jeho možností. Rozpoznání je důležitým faktorem, který ukáže, jak dítě prožije svůj život, pokud to nepoznáme, nemůžeme jeho nadání a dovednosti rozvíjet.

 

Respektování senzitivních (citlivých) období.
Doba, v níž je dítě obzvláště citlivé a jakoby připravené pro získávání určitých dovedností. Není-li takové období využito, senzitivita zaniká.
Například senzitivní období pro výuku jazyka (jakéhokoli – mateřského i cizího) je mezi 0-6 rokem. Nejsilnější je do 3 let.

 

Polarizace pozornosti.
Dítě je schopno soustředit se intenzivně a dlouhodobě na práci, která ho zaujme. Skládá se ze 3 fází:
• hledání (dítě hledá, vypadá roztěkané)
• velká práce (dítě našlo co ho zaujalo a pracuje)
• nasycení (dítě dokončí práci, uklidí, je spokojené a klidné). Polarizace pozornosti je základem učení, všechno se sděluje klidným hlasem, dítě nesmí pocítit, že dospělý je pod stresem. Děti se učí tichu, rovnováze, učí se respektovat tempo toho, kdo jde před ním, samo si rozhodne, jakým tempem půjde a kam až půjde. Děti si rozhodují, na kolik ten úkol vyřeší, a jak rychle. M. Montessori odmítala soutěživé hry, veškerá činnost dítěte je práce, ne hra na vyplnění nudy.

 

Připravené prostředí.
Pracovní místo, pomůcky, předměty k manipulaci je třeba uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení nových poznatků samostatně, bez vnější pomoci. Prostředí tříd je upravené podle potřeb dětí. Materiály ve třídách jsou uspořádány tak, aby pomohly dětem vyvinout smysl pro řád, koncentraci, koordinaci a nezávislost používá se velké množství materiálů, které vycházejí z potřeb dítěte na mnoha různých stupních vývoje. Materiály jsou seřazeny od nejjednoduššího ke složitějšímu a představují se v logickém pořadí v průběhu roku. Ve třídě probíhá mnoho aktivit, ale není hlučná. Ve třídě je rovnováha svobody a odpovědnosti, neposkytuje malým dětem zmenšeninu světa, děti pracují s autentickými věcmi, pouze úměrné velikosti. M. Montessori odmítala, aby se dětem simuloval svět, má se učit to, co zůstává, vlastnosti a souvislosti, vztahové věci, děti si samy informace do toho dosadí, v dnešní době informačního smogu je to nanejvýš aktuální myšlenka. Dítě se má cítit i vztahově bezpečně, neexistují tresty, odměny, donucovací prostředky všeho druhu.

 

Trojstupňová výuka.
Tato metoda je vhodná zejména pro předškolní věk, případně pro plynulý přechod některých dětí do základní školy a pouze při některé učební látce.
Trojstupňová výuka má tři fáze:
• Pojmenování učitelem, označení předmětů, jevů.
• Znovupoznání procvičení s dítětem (nejdůležitější etapa); dítě dává k pojmu předmět, obrázek, slovo, číslice apod.; učitel uplatňuje různorodost nápadů k procvičení.
• Aktivní ovládání je vlastně kontrola, zda dítě vše pochopilo a problému rozumí. Pojem přichází od dítěte. Učitel dítě nezkouší a nehodnotí, ale klade autentické otázky.

 

Izolace jedné vlastnosti. Základní didaktický princip pedagogiky M.Montessori. Izolovaná vlastnost musí být zřetelně vyjádřená. Vzniká tak výrazný, a tím snadno postižitelný rozdíl /např. jasně červený/. V dalších úkolech je tatáž kvalita odstupňována /např. osm odstínů červené barvy. Výrazný rozdíl se postupně zmenšuje, úkoly jsou stále obtížnější, dítě při jejich plnění dosahuje větší vnímavosti a pozornosti.

 

Práce s chybou. Chybovat je pro člověka přirozené. Chyby nám dávají možnost poučit se a posunovat se vpřed. V pedagogice M.Montessori se chyba netrestá, pomůcky jsou koncipovány tak, aby dítě na chybu přišlo samo a samo ji také napravilo. Učitel by neměl používat negativní hodnocení, ale například nabídnout dítěti znovu tentýž materiál, aby mělo možnost si samo všimnout svých chyb a opravit je. Charakteristické pro didaktickou koncepci Montessori je slučování dětí různého věku a odmítání striktního rozdělování podle ročníků. V těchto věkově smíšených třídách vzniká na základě harmonického soužití, spolupráce celé skupiny a skupina je nastavena na vzájemnou pomoc jednotlivcům. Vytváří se tak vědomí sociální jednoty, v níž je jedinec respektován ostatními subjekty a ve které se může bez překážek uplatňovat.

 

Celostní učení. Vzájemné působení tělesné a duševní aktivity se musí promítat i do procesu učení. Pedagogická koncepce M. Montessori zahrnuje velké množství geniálních senzorických a jiných pomůcek k výuce, které jsou samokontrolné a umožňují dítěti nepozorovaně se učit matematické zákonitosti a pojmy. Je to příprava pro desetinný systém, zdokonalení jemné motoriky a koordinace pohybů, senzibilizace konečků prstů. Metody srovnávání, přiřazení a posouzení jsou důležité předpoklady pro měření, základní zkušenosti s geometrickými tělesy a figurami. Tyto pomůcky jsou také velmi vhodné pro děti s poruchami učení. Pomůcky mající přesný cíl, přesné použití a objevují se ve všech pěti vzdělávacích oblastech:

 

• Praktický život
• Smyslový materiál
• Matematika
• Jazyk
• Kosmická výchova

 

Pedagogika Marie Montessori umožňuje dítěti se radostně a beze stresu vzdělávat, využívat ukrytý potenciál dítěte a postavit se do dnešního světa plného nástrah připravené a sebevědomé, s vědomím, že: „Smím a dokážu.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.